โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ.

 

วันนี้(16 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 – 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ. พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุติธรรมจังหวัดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม” โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวรายงาน

การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  เมื่อเวลา 09.00 น. ผอ.สกธ พร้อมด้วยเลขานุการกรม ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในการประชุมได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี2562 พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผอ.สำนักงบประมาณ ซึ่งสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมวันนี้ ประกอบด้วย 1. นโยบายการจัดทำงบประมาณปี2562 ให้ส่วนราชการจัดทำคำขอที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดให้มากขึ้น 2. เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนด้อยโอกาส /ประชาชนระดับล่างให้มากขึ้น และควรวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมแต่ละท้องที่ เพื่อให้งบประมาณที่นำไปพัฒนาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาควรดูมิติด้านความเหลื่อมล้ำในพื้นที่และประชาชนเป็นสำคัญ อย่าให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป 4. ปัญหาค้ามนุษย์และแรวงานต่างด้าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้รับทราบเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5. ให้ส่วนราชการเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปฏิรูปกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ (กฎหมายที่ออกมาควรได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ไม่ใช่เชิงบังคับ) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน (ข้าราชการมีลักษณะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง) 6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี62 แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดั่งเช่นปีที่ผ่านมา แต่มีเพิ่มเติมด้านการจัดสรรเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเข้ามา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญด้านพื้นที่…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้( 11 ส.ค 60 ) เวลา 13.30น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุมมีมติและให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ดังนี้ 1. เห็นชอบกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป 2. การดำเนินการตามกรอบการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมมีข้อสังเกต โดยสรุปดังนี้ (1) การพัฒนา “หลักสูตรกลาง” ควรมีการกำหนดรูปแบบหรือการออกแบบหลักสูตรฯ โดยวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต มองถึงความต้องการที่จำเป็นและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (2) การกำหนด “หัวข้อวิชากลาง” ต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม และสร้างแผนภาพความเชื่อมโยง ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา เนื้อหา และงบประมาณการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นภาพรวม ความต่างหรือความทับซ้อนของข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 3. การบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ข้อสังเกต…