การประชุมหารือการพัฒนาระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม

 

วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานการประชุมหารือตามข้อสั่งการของ ปยธ. เรื่องการพัฒนาระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม เนื่องด้วยทาง สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม ต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงาน จะส่งข้อมูลผังการทำงานของระบบมาให้ทาง DXC ช่วยออกแบบระบบเพิ่มเติม และได้นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ นายวัลลภ  นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. …. และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยที่ประชุมมีการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบทั้งสองฉบับให้รองรับการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการของหน่วยงานของรัฐที่ออกนอกระบบราชการให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป