การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและกำหนดทิศทางการจัดหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม”

 

วันนี้ (24 ส.ค. 60) สพก. เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและกำหนดทิศทางการจัดหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม”

โดยท่านรองศิวากร คูรัตนเวช ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวนำการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 คน ประกอบด้วยผู้ผ่านการฝึกอบรม และนักวิชาการจากสถาบันชั้นนำ

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ระดมความคิดในการกำหนดหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนา
k องค์ความรู้ (Knowledge)
s ทักษะ (Skill) และ
a ทัศนคติ (Attitude)
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ยธก ยธส อีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปปรับเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และ เป็นข้อมูลประกอบการประชุมอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2560

  วันนี้ (24 ส.ค. 60) ผอ.สกธ. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สกธ. โดยมี สกม.สป.ยธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็น ดังนี้ -ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 ได้แก่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันสัญญาของ ยธ. /สภาเกษตรแห่งชาติ/ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม/ มติของ กพยช.โดยการเสนอข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้กฎหมาย -การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงในปัจจุบันของเกษตรกรว่า เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายขายฝากใน ปพพ. มีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร หรือยกเลิกกฎหมายขายฝากหรือไมประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแบ่งกระบวนการเป็น 4 ขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 5 แนวทางได้แก่ 1. ต้นทางก่อนทำสัญญา 1.1 ความต้องการใช้เงินเพื่อชำระหนี้ของเกษตรกรให้ทันท่วงที และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ 1.2 การสร้างความรับรู้เรื่องกฎหมายในเรื่องความแตกต่างของการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาขายฝาก 2. ระหว่างทำสัญญา   หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลหรือสอบสวนคู่สัญญาที่จะให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ อาทิ ระยะเวลาไถ่ถอน เงื่อนไขในสัญญา ดอกเบี้ย สถานที่และวิธีการชำระหนี้…