รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ยธก.13

<<< ย้อนกลับ

“เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม”

ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 –  16 มกราคม 2561

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรจากหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

จำนวน 60 คน

 

การรับสมัครและประกาศรายชื่อ :

  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริงภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
  • สำนักงานกิจการยุติธรรมจะ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2141 3740 / 06 5726 0276 โทรสาร 0 2143 8932