การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)ครั้งที่ 14/2560

  วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 14/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.1 รายงานสรุปผลการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ (ฝ่ายเลขานุการ) ได้มีมติที่ประชุม โดยจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศ 2560 ให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจใช้เป็นแนวทาง โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจประสานการทำงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และให้นำข้อมูลของคณะกรรมาธิการของ สปท. มาพิจารณา 1.2 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ (คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น) 1.2.1 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการปฏิรูปตำรวจ ในภาคใต้ และภาคเหนือ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นถึงตำรวจที่พึงปรารถนา เช่น ความเปลี่ยนแปลงขององค์กร การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ตำรวจทำงานแบบบูรณาการ ตำรวจในดวงใจ เป็นตำรวจดีในอุดมคติ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เป็นต้น 1.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดำเนินการเดือนกันยายนจะเข้าสัมภาษณ์ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 12 ก.ย.…

การเข้าหารือเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าหารือร่วมกับ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะในครั้งนี้ ในการนี้ที่ประชุมได้มีการหารือกันในหลายประเด็นดังนี้ 1) การขับเคลื่อนยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยกลไกของ กพยจ เป็นตัวนำสำคัญ เพื่อผลักดันให้เกิดความชัดเจนภายใต้กรอบการดำเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2) ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำการทำงานในเชิงป้องกันเป็นหลักในการทำงานของ กพยจ และโดยเฉพาะโครงสร้างของ กพยจ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาให้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องดึงเครือข่ายเข้ามาช่วย เช่น ภาคประชาชน ภาคสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และพระภิกษุ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิด ผู้ติดยาเสพติด 3) การจัดทำงบประมาณประจำปี 2561…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 5/2560

  วันนี้ (11 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งมีศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามวาระการประชุม โดยมีมติ ดังนี้ – รับทราบความคืบหน้าการทบทวนและกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้ 1. นำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ จัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปเพิ่มเติมประกอบการจัดทำเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยฯ ต่อไป อาทิ แนวคิดจาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเด็นการวิจัยต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และมี Impactต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 2. จัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวม (Mega Project) เพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – เห็นชอบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม…

การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5/2560

  วันนี้ 8 กันยายน 2560 เวลา 09:30 น. สนป. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ. ซึ่งมี อธิบดีกรมองค์การหว่างประเทศ เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุม -ที่ประชุมรับทราบผลการนำเสนอรายงาน Voluntary National Review (VNR) และการเข้าร่วมการประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development ครั้งที่ผ่านมา – ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (VNR) ต่อไป เพื่อเป็น platform ให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็น stock taking ไว้ เนื่องจากมีหลายเวทีที่พูดถึง SDGs อาทิ APFSD , ESCAP, ECOSOC หรือ GA จะสามารถหยิบไปใช้ได้เลย –…

การตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

  วันนี้ (7 กันยายน 2560) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ท่านวิทยา สุริยะวงค์) เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2560 โดยมี รอง ผอ.สกธ.(รองนันทรัศมิ์) เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯในครั้งนี้ด้วย – การประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด(นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(มุกดาหาร) เรื่องการขับเคลื่อน กพยจ. โดยยุติธรรมจังหวัดได้รายงาน/ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของ กพยจ. และได้แจ้งคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 3531/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ให้ที่ประชุมทราบและได้ร่วมกันให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น – การมี กพยจ.จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน เพราะจะสามารถเป็นกลไกที่จะมาเติมเต็มงานด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ – การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2561 – 2564 โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถรองรับการของบประมาณด้านกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดได้ –…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตชุดภาพยนตร์สั้น (series) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมแบบกระจายเร็ว (Viral Clip) โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ประเด็นหนี้นอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวน จ้างเหมาบริการผลิตชุดภาพยนตร์สั้น (series) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมแบบกระจายเร็ว (Viral Clip) โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ประเด็นหนี้นอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาบริการผลิตชุดภาพยนตร์สั้น (series) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมแบบกระจายเร็ว (Viral Clip) โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นหนี้นอกระบบ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน