ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพรมปูพื้นโดยเปลี่ยนพรมภายในห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพรมปูพื้นโดยเปลี่ยนพรมภายในห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพรมปูพื้นโดยเปลี่ยนพรมภายในห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคม ทรีตเมนท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๑๔๓.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

-ลงชื่อ-

(นางสาวอรวรรณ ปานคง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม