การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ ( 25 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นเรื่อง การพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1ในประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบ ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการคุมประพฤติ ที่มีรัฐมนตรี เป็นประธาน (ภายใต้ พรบ.คุมประพฤติ พ.ศ. 2559) หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน ภายใต้ กพยช. ⚖ โดยอาจปรับปรุงองค์ประกอบ หรืออำนาจหน้าที่ให้สอดรับตามข้อเสนอคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความซ้ำซ้อนในบทบาทภารกิจหน้าที่ 2ในประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการสนับสนุนงานขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนในการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว ใน 8 ประเด็นตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มอบหมายให้ สกธ. จัดทำตารางรายละเอียดข้อมูล…

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 7 ชุด 37 คุณค่าตัวชี้วัด โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ เห็นพ้องกับกรอบตัวชี้วัด 7 ชุด ซึ่งประกอบด้วย -ประชาชนรับรู้กฎหมายและสิทธิพื้นฐาน -สังคมปลอดอาชญากรรม -ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม -กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -ไม่มีผู้ต้องหา/จำเลยที่ถูกจับกุมโดยไม่ได้กระทำผิด -การกระทำผิดซ้ำลดลง เห็นควรปรับถ้อยคำของ คุณค่าของตัวชี้วัด ให้มีความชัดเจนมากขึ้น กำหนดตัวชี้วัดที่เป็น objective และ subjective รวมถึง factors, benchmark และ time pharsing ให้ชัดเจนเมื่อฝ่ายเลขาฯ…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560

  วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงาน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ – เห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประกอบการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งหมด 25 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้ลำดับ A และ B จำนวน 20 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,027,660 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ลำดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์จะของบประมาณ ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายเลขานุการจะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยที่ได้ลำดับ B โดยขอเสนอที่ผ่านการพิจารณาจะต้องจัดทำตามแบบฟอร์มที่ วช.…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อนุกรรมาธิการคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ ผอ.ศนข. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องที่มาและความสำคัญของการปฏิรูปตัวชี้วัด การดำเนินโครงการปฏิรูปตัวชี้วัดของศนข. พร้อมเสนอร่างตัวชี้วัด 7 ชุด ประกอบด้วย 1. ประชาชนรับรู้กฎหมายและสิทธิพื้นฐาน 2. สังคมปลอดอาชญากรรม 3. ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 4. กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5. ไม่มีผู้ต้องหา /จำเลยที่ถูกจับกุมโดยไม่ได้กระทำผิด 6. การกระทำผิดซ้ำลดลง 7. ประชาชนเชื่อมั่น และแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นต่อร่างตัวชี้วัดฯ รวมถึงวิธีการจัดเก็บ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 3 กลุ่ม คือ – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาพฤตินิสัยและคุ้มครองสิทธิ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

 

วันนี้(18 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี,สำนักงานบังคับคดีสิงห์บุรี,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี,เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี  ต่อมาเวลา 11.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและร่วมประชุมกับเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านสมุดภาพอินโฟกราฟิก

การสัมมนา “การสรุปบทเรียนความสำเร็จและเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมินองค์กร”

  วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ กลุ่ม กพร.จัด กิจกรรมการสัมมนา “การสรุปบทเรียนความสำเร็จและเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมินองค์กร” โดยอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากร ในช่วงเช้า ได้รับฟังจุดเด่นที่ทำให้หน่วยงานก้าวสู่ความเป็นเลิศ แบ่งเป็นรายหมวดดังนี้ หมวดที่1 ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงาน มีเป้าหมายตรงกันและระบบการสื่อสารที่ดี หมวดที่2 การจัดทำยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติโดยใช้แนวคิด “รู้เขา รู้เรา รู้สภาพการณ์” หมวดที่3 การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการอย่างครบถ้วนและประเมินความต้องการในอนาคตได้ หมวดที่4 มีระบบการวัด การวิเคราะห์ระบบงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ ทั้งติดตาม ประเมินผลสู่การพัฒนา หมวดที่5 การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้การทำงานมีความสุข หมวดที่6 ระบบงานโดดเด่นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ หมวดที่7 สมรรถนะหลักที่ทรงคุณค่า หายาก หากใครจะเลียนแบบต้องลงทุนสูงและไม่มีใครมาแทนได้ ในช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มทำ Workshop ดังนี้ 1.วิสัยทัศน์ สกธ. กับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในปัจจุบันสกธ. มีความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมทุกมิติและเป็นผู้กำหนดแนวทางให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 วันนี้ (15 ก.ย. 2560) เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยท่านทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีข้อหารือและพิจารณา มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องเพื่อทราบที่มีความสำคัญและที่ประชุมให้ความสนใจ 2 เรื่องได้แก่ 1.1 การศึกษาเรื่องแนวทางการยกระดับศูนย์ DXC ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ซึ่ง อจ. ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการ มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ซึ่งที่ประชุมขอให้นำผลการศึกษามาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการก่อนนำเสนอ กพยช. ต่อไป 1.2 รายงานผลการทบทวนแผนแม่บท IT กระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมมีความห่วงใยที่ข้อมูลที่ทำการศึกษามีจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด แต่นับว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ การทบทวนแผนไม่ควรเป็นเพียงการมองย้อนลงไปในอดีต แต่ควรประมวลขอเสนอแนะและนโยบายของรัฐบาลไว้สำหรับการจัดทำแผนแม่บทฉบับต่อไป อีกทั้ง อาจจัดเตรียมทำแผนล่วงหน้าไว้สำหรับ 5 ปีข้างหน้าด้วย 2. เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง 2.1 การจัดทำงบบูรณาการปี 2562…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ (15 กันยายน 2560 ) เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ข้อสังเกต ดังนี้ 1. การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เห็นชอบการดำเนินงาน 3แนวทางตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ ประกอบด้วย (1) การสร้างการรับรู้ค่านิยมร่วมฯ (2) การส่งเสริมและกระตุ้นการเกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องต่อค่านิยมร่วมฯ (3) การส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน 2. การขับเคลื่อนการส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินงานของภาคเอกชนเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนฯ และกำหนดแผนปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 3. โครงการ “ผู้นำต้นแบบ” ด้านส่งเสริมค่านิยมร่วมของกระบวนการยุติธรรม ควรมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้มีความชัดเจน ทั้งนี้…

การสัมมนา “การจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562”

วันนี้ (15 ก.ย.60) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม BB 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายพนม แฝงฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 1 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ – ปฎิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562 – แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ…