วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 16/2560

  วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 16/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือ สรุปประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ครั้งที่ 4 (คณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น) โดยมีประเด็นคำถาม คือ โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนราชการภายใน บทบาท หน้าที่ อำนาจและภารกิจ และการบริหารงานบุคคล 2. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ การสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ 2.1 คณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ นำเสนอความคืบหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ 8 ภารกิจ ซึ่งเห็นสมควรถ่ายโอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ ภารกิจตรวจคนเข้าเมือง ภารกิจจราจร ภารกิจทางหลวง รถไฟ ตำรวจน้ำ ตำรวจป่าไม้ คุ้มครองผู้บริโภค ความผิดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากการสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบ…

การ workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันนี้ (27/9/2560) เวลา 9.30-12.00 น. ได้มีการจัดทำ workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน) โดย ดร.สุทธิศักดิ์ อินทวดี และคณะ ร่วมกับ ทปษ. และเจ้าหน้าที่ สทก. มีการนำเสนอ Case study ของประเทศอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่มีระบบ/หน่วยงานบริหารงานยุติธรรม ซึ่งการดำเนินงานคล้ายคลึงกับการศูนย์ DXC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ร่วมกัน โดยลักษณะสำคัญของ – หน่วยงานใน USA เป็นการบริหารงานโดยใช้ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการบริหารงานภายใต้หน่วยงาน Criminal Justice Information Services (CJIS) Division สำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) Department of Justice ชื่อว่าระบบ N-DEx – หน่วยงานใน EU…

ผอ.สกธ. ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วานนี้ (25 ก.ย.60) เวลา 17.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– โดยได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมผ่านกลไก กพยช. ซึ่งทิศทางในการขับเคลื่อนคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมฯ วาระการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง SDGs และ Thailand 4.0
– ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้กล่าวถึงกรอบการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมโยงกับประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 ทั้งนี้ ได้นำเสนอถึงการจัดทำตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
– สำหรับการทำวิจัยเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่มีอยู่ อาทิ การปฏิรูปองค์กรและระบบในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกติการระหว่างประเทศ เป็นต้น

– พร้อมกันนี้ …ได้นำเสนอการเข้าถึงข้อมูลของ สกธ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่กฎหมายให้กับประชาชนผ่าน infographic ด้วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 4/2560

  วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมโดยสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.1 รายงานสถานภาพเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ย. 60 1.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 1.3 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาศที่ 4 โดยสรุปไตรมาศที่ 4 มีหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึง 50 % จำนวน 5 หน่วย 1.4 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ที่ 1/2560…