การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย”

  การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” ในวันที่ 28 กันยายน 2560 นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. ได้เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานโครงการตำรวจล้ำสมัย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2560 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฯ โดยมี พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร. เป็นประธาน สรุปผลการสัมมนา ได้ดังนี้ โครงการตำรวจล้ำสมัยเป็นการพัฒนาระบบการทำงานของสถานีตำรวจ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล และการบริการประชาชน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น สถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาการทำงานของสถานีตำรวจ และสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้นำเสนอผลการประเมินโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย จากการสำรวจควาเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการ พบว่า ประชาชนค่อนข้างมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คิดเป็นร้อยละ 83.20 (ค่าเฉลี่ย 4.16) ในส่วนของความพึงพอใจพบว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีตำรวจ คิดเป็นร้อยละ…