ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทุกมิติ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทุมิติ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทุมิติ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง