การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน OJA – NFC’s MOU on Justice and Law Awareness Promotion

  วันนี้ (วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560)เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน กับ ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เห็นชอบกรอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศให้ได้รับความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป On Tuesday, October 17, 2016, The Director of the Office of Office Affairs (OJA), representing the Ministry of Justice, and the Secretary-General of the National…