ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)   เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นั้น

ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,335,000.00 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่น    ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่    20    ตุลาคม  พ.ศ. 2560

-ลงชื่อ-

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม