รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ยธส.9

 <<< ย้อนกลับ “SDGs : Goals 16” ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2560 –  15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน จำนวน 60 คน   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานกิจการยุติธรรมจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร                   ผู้ประสานงาน : นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 3746 / 08 1751 1604 โทรสาร…

การประชุมการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

  วันนี้ (24 ต.ค. 60) เวลา 09.30 – 14.30 น. สนป. กลุ่มติดตามและประเมินผลได้จัดประชุมการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรม Best Western Plus Vanda Grand Hotel โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การกำหนดแบบฟอร์ม IB-1 ถึง 4 ซึ่งขอข้อมูลหน่วยงานรายไตรมาส 2. การกรอกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ BBevMIS ของสำนักงบประมาณรายไตรมาส 3. การลงพื้นที่ของที่ปรึกษา และการขอข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนบูรณาการ ฯ 61 4. การลงพื้นที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเกิน 50 ล้านบาท โดยที่ประชุมได้มีการเชิญให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ นำเสนอรายละเอียดแผนงานและความคืบหน้าของโครงการในแต่ละไตรมาส…