การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

  3 พ.ย.60 เวลา 9.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวิดีทัศน์เพื่อาร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สำหรับนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประเภทรายงานตามที่ฝ่ายเลขาได้นำเสนอ สำหรับการเผยแพร่ออกอากาศ 6 ประเภทรายการ ดังนี้ 1. ยุติธรรม GURU : เป็นรายการที่นำเสนอบทสัมภาษณ์ของบุคลากรในแวดวงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ 2. กฎหมาย รู้ไว้ใช่ว่า ? : นำเสนอความรู้กฎหมายฉบับประชาชนผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ 3. เปิดโลกยุติธรรม : นำเสนอความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านกระบนการยุติธรรม 4. ยุติธรรม Showcase : นำเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 5. ยุติธรรม Cineplex : ฉายภาพยนต์สั้นในมิติงานยุติธรรม 6. สาระน่ารู้ : นำเสนอสาระและความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2560 และสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ…

การประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยกับระบบงานของกระทรวงยุติธรรม

  วันนี้ (25 ต.ค.2560) เวลา 10.00 – 12.30 น. ท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย์ ผอ.ศทส.สป.ยธ. และ เจ้าหน้าที่ ผู้แทน สรอ. นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ ผู้แทน สสช. นางหทัยชนก พรรคเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มระเบียบวิธีสถิติ และคณะ ผู้แทน สกธ. นายสายชล ยังรอด(ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์(ทปษ.) และเจ้าหน้าที่ สทก. เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยกับระบบงานของกระทรวงยุติธรรม โดยมีโดยมีประเด็นสำคัญ คือ สรอ.ได้รับมอบหมายให้ดูแลการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะต้องรายงานความคืบหน้าต่อ ครม. ภายในเดือนธันวาคม 2560 ในการดำเนินการนำร่องจะใช้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่ประชาชนมาลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง โดยจะบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการบูรณาการข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกองทุนยุติธรรม ในกระบวนงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการ โดยเกิดประโยชน์ save…