ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรุปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรุปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

————————————–

 

         ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรุปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ      (นางศิวากร คูรัตนเวช)

รองผู้อำนวยการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม