การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/60

  วันนี้ 6 ธ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/60 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมรับทราบกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 -2565) ในส่วนเรื่องพิจารณา การขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ประชุมได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ทบทวนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม โดยให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 ประเด็กหลัก จากกรอบแนวทางป้องกันฯ ได้แก่ 1.การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม 2. การป้องกันอาชกรรมโดยลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ 3. การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยให้มีแนวทางการขับเคลื่อนในระยะสั้น (1…

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 4/2560

  วันนี้ (วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560) เวลา15.00 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมและมีนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ.เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดจำนวน 26 ตัว ของชุดตัวชี้วัด 7 ชุด ประกอบด้วย 1) Rights & Legal Knowledge ประชาชนรับรู้กฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด 2) Effective Crime Control การควบคุมอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ตัวชี้วัด 3) Good Governance Justice กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 14 ตัวชี้วัด 4) Reduced…

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ เวลา 9.00 น. ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560 พร้อมนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เพิ่มเติมอีก 4 หน่วยงาน เป็น 23 หน่วยงานจากเดิม 19 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หน่วยข่าวกรองทางทหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมประมง สำหรับสาระสำคัญการประชุม โดยสรุป ดังนี้ • โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เสนองบบูรณาการกฎหมายและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม จำนวน 15 โครงการ จาก 8 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 250,869,350 บาท ได้รับการพิจาณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสรต์แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 14 โครงการ ไม่ผ่าน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อการให้บริการแบบดิจิทัล วงเงิน 6,571,400 บาท • การบูรณาการข้อมูลกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมราชการ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปการขับเคลื่อน…

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1

 

วันนี้(29 พ.ย.2560) เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รอง ปยธ. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำโครงการและของบประมาณในปีต่อไป
2. หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับของบปีงบประมาณ 2562 ตามที่ฝ่ายเลขาฯได้สร้างเกณฑ์ในการจัดลำดับโครงการของหน่วยงานที่ส่งเข้ามาพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ามีความซ้ำซ้อนจึงให้กลับไปทบทวน
ทั้งนี้ในการดำเนินการของบประมาณปี 2562 นี้ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการของบประมาณไปตามลำดับขั้นตอนได้ตามปกติ ในส่วนของการให้ค่าความสำคัญของโครงการให้ฝ่ายเลขาฯ ประสาน/สอบถามมายังหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข หรือมีข้อสงสัยการคัดสรรโครงการ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ จะสรุปผลการพิจารณา เสนอท่าน ปยธ. ต่อไป

พิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

 

วันนี้ 28 พย.60 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่28-30พย.60 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมต้อนรับและบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับการขับเคลื่อนกพยจ.

ทั้งนี้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายแก่ยุติธรรมจังหวัดโดยเน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทสำคัญของกะทรวงยุติธรรม คือการสร้างความเป็นธรรม การพัฒนามาตฐานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้มีมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของสยจ และศยช. รวมถึงการสร้างมาตรฐานและแรงจูงใจ สุดท้ายได้ฝากให้ยุติธรรมจังหวัด

“If you want to go fast you go alone
If you want to go far we go together”

การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)

  วันนี้ (28 พ.ย.2560) เวลา 9.00 น. ท่านรองผอ.สกธ. (ศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็น ดังนี้ – กำหนดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ควรมีแผนหรือยุทธศาสตร์อื่นไว้เป็นคู่เทียบ อาทิ แผนชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดปี พ.ศ.2564 – เห็นชอบกับยุทธศาสตร์ที่กำหนด แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องของตัวชี้วัด ว่าตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์นั้นๆหรือไม่ อาทิ จำนวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีลดลง สามารถตอบเรื่องการพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม ได้จริงหรือไม่ เป็นต้น – ควรเพิ่ม Quick Win ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำในระยะเวลา 4 ปีนี้ เพื่อเป็น framework ที่หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปดำเนินการได้ – นอกจากนี้…

การหารือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบ CRIMES และข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร

วันนี้ (27 พ.ย.60) รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) นำทีม สทก. เข้าหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบ CRIMES และข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร – ในช่วงเช้า ได้หารือข้อนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการสืบค้นข้อมูล การแสดงสถานะคดี และรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) การกลับมากระทำผิดซ้ำและสถิติต่างๆ ผลสรุป ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยินดีและให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว โดยให้เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนหมายจับ ข้อมูลสถานะคดี และทะเบียนประวัติอาชญากร – ในช่วงบ่าย ทีมเทคนิค เข้าหารือกับ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อสรุปวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดข้อมูลและการเชื่อมโยง โดย ทว.ให้ดำเนินการ ตามแนวทางของ สตช. โดยการเชื่อมโยง เพื่อค้นข้อมูลประวัติจะให้ตรวจสอบได้เฉพาะชื่อ ,ชื่อสกุลและเลขบัตร ปชช. 13 หลัก ซึ่งผลการตรวจสอบจะอนุญาตให้นำไปแสดงผลว่า พบประวัติ/ ไม่พบประวัติ และหากพบประวัติจะมีข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อ,ชื่อ-สกุลเลขบัตร ปชช. , เลขคดี, สน./สภ,ข้อหา, วันเกิดเหตุ,วันจับกุมและประเภทคดี ทั้งนี้ สกธ. จะได้ทำหนังสือสรุปการดำเนินการและ solution…

ยธ.ลงพื้นที่สตูลในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2

  วันนี้ (26 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายวัลลภนาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสตูล โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ในช่วงเช้า ได้มีการหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์การดำเนินงาน และผลการขอรับบริการด้านงานยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งนี้ จากการที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการด้านงานยุติธรรมจากหน่วยงานในพื้นที่ พบว่า สภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยส่วนใหญ่ คือ ปัญหาที่ดิน บุกรุกป่าสงวน ปัญหาการขายฝาก และได้กำชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ต่อไป ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำสถิติข้อมูลการขอรับบริการด้านงานยุติธรรมของประชาชนในด้านต่างๆ มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเสนอกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

  วันนี้ (24 พฤศจิกายน 256) เวลา 13.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ. สกธ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ. ให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม JA1 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม ของ สพก. คือ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (ยธส.9) ในสองประเด็นหลัก ดังนี้ –  องค์ประกอบรายวิชา : เนื่องจากปัจจุบัน เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นทหลักสูตร ยธส.9 จึงได้กำหนดหัวข้อหลักคือ SDGs : Goal 16 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาให้รายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามหัวข้อหลักของหลักสูตร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้กรุณาให้ความเห็นและข้อแนะนำที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนางานต่อไปอย่างคลอบคลุมทุกมิติ – การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม : หลักสูตร ยธส. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผ่นที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16

    วันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 9.00 น. ท่านรองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผ่นที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และการกำหนดค่าเป้าหมายของประเทศไทยในรายเป้าประสงค์ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศน์ การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในด้านการอำนวยให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม (Justice) ประกอบด้วยเป้าประสงค์ที่ 16.3, 16.9, 16.10 และ 16.B ซึ่งมีหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญของการประชุม – ในเรื่องการจัดทำ Roadmap นั้น ให้กำหนดเป้าหมาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการ เพื่อตอบเป้าประสงค์ ไม่ใช่ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัดมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าประสงค์ใหญ่ได้ ทั้งนี้ ควรกำหนด conceptual framework ของแต่ละเป้าประสงค์ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ ได้ครอบคลุมและเป็นมิติมากขึ้น…