สกธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน โดยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน

  สกธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน โดยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สกธ. ได้ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม และส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด รวม ๑๐๐ คน โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กิจกรรมเป็นการพบปะผู้นำชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ – ความเข้มแข็งของชุมชนด้านกระบวนการยุติธรรม – สถานการณ์หรือสภาพปัญหาในพื้นที่ – แนวทางของชุมชนที่ดำเนินการในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ การป้องกันอาชญากรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น – ความต้องการในพื้นที่ด้านกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ยังดำเนินการส่งมอบสมุดภาพความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สามารถป้องกันปัญหาอาชญากรรมและไม่กระทำผิดกฎหมาย โดยใช้กลไกของชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยสามารถสรุปผลจากการลงพื้นที่ได้…

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ โครงการ

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ———————————————-        ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละโครงการ ดังนี้ ๑.โครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีผู้เสนอเพียงรายเดียว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสอร้อยบาทถ้วน) ๒.โครงการการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผ่านเครื่องมอการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีผู้เสนอเพียงรายเดียว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ๓. โครงการการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านเครื่่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย  โครงการมีผู้เสนอรา จำนวน ๒ ราย…