ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2561

  วันนี้ (5 ม.ค. 2560) เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม บีบี 206 ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม ซึ่งวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช. 2. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระหว่างเดือนมิถุนายน-ปัจจุบัน 3. การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2560 : การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 4. แนวทางดำเนินงานการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 5. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดปี 2560 : ชุดตัวชี้วัดและวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 6. ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการตำรวจ 7. การแต่งตั้งและผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 8. การยกเลิกคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติว่าด้วยงาน คุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน…