แนวทางการขับเคลื่อน สกธ. ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

  นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม: พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ และรับฟังการบรรยาย ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันนี้ (8 ม.ค. 61) เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ดังนี ช่วงเช้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน สกธ. ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” โดย ผอ.สกธ. มีประเด็นสำคัญคือ ขอให้บุคลากรทุกท่านปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน และสามารถลงมือดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยทันที หากไม่เข้าใจประเด็นใด สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชาได้ ช่วงบ่าย การบรรยายเรื่อง “ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรม และความไม่ทนต่อการทุจริต” จาก นายสุภีร์ ทุมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม อดีตวิศวกรเครือซิเมนต์ไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ –…