ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพยติด พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพยติด พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

โครงการฯ ดังกล่าว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม