ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 : แนวทางการดำเนินงานการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 2. เห็นชอบกับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ เกี่ยวกับการไต่สวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและการสอบสวนคดี ค้ามนุษย์ ว่าไม่มีข้อบกพร่องในส่วนของกรอบกฎหมาย (Legal Framework) อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ (Practice) มีความจำเป็นต้องปรับทัศนคติและวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวน โดยการจัดทำแนวทาง คู่มือ หรือระเบียบเพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการสอบสวน ให้สอดคล้องกับระบบการไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 3. รับทราบผลการดำเนินงานการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างวัฒนธรรมยอมรับกฎหมายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีของฝ่ายเลขา นุการฯ โดยมีข้อสังเกตในการดำเนินการควรพิจารณามิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น…

ประชุม “แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการบริหารกองทุนหมู่บ้านในภูมิภาค”

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม “แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการบริหารกองทุนหมู่บ้านในภูมิภาค” ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม เป็นการหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีถูก คกก.สถาบันการเงินชุมชนบ้านท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ หลอกให้ร่วมกู้เงินจากธนาคารออมสินมาเพื่อลงทุนฯ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เสียหายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (sparkling 2) กลุ่มที่ 1 ศาลพิพากษาแล้ว จำนวน 27 ราย (sparkling 2) กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 39 ราย (sparkling 2) กลุ่มที่…

ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรมของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ก.พ. และผู้แทนด้านกรอบอัตรากำลังจากกรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลและแนวทางการเสนอขอกรอบอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ. มีข้อสังเกตให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มเติมข้อมูลใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. เหตุผลและข้อขัดข้องที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน อันส่งผลต่อความจำเป็นของหน่วยงานที่ต้องขอรับจัดสรรกรอบอัตรากำลังเพื่อดำเนินการรองรับศาลจังหวัด ๗ แห่ง

๒. ทบทวนการขอจัดสรรอัตรากำลังของข้าราชการในบางตำแหน่งอีกครั้ง

๓. ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ สกธ. ภายในสัปดาห์เพื่อจะได้สรุปข้อมูลเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป