หารือเริ่มโครงการ GDX ซึ่งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดการใช้สำเนาเอกสาร

  วันที่ 30 มกราคม 2561‬ เวลา 13.30 -15.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง ผอ.สกธ.) ร่วมกับ นายสายชล ยังรอด (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ และเจ้าหน้าที่ สทก. เข้าร่วมการประชุมกับ นางไอรดา เหลืองวิไล (รอง ผอ.สรอ.) และทีมงานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่าง/ปรับปรุง/ยกเลิก กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/61 โดยมีประเด็นหารือร่วมกัน ดังนี้ 1. การจัดทำร่างกฎหมาย ปรับปรุง ยกเลิกระเบียบต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูล นั้นขณะนี้ สรอ.ได้ดำเนินการยกร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ……. อยู่ระหว่างการพิจารณา สาระสำคัญบางส่วนของ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง โดยการขอใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการประชาชนนั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องอนุญาตให้ใช้ และสนับสนุนการเชื่อมข้อมูลนั้น 2. การจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการดำเนินงานด้าน IT…