ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2

 

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ปรากฏว่า บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,566,400.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2561

 

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

สกธ.หารือเพื่อจัดทำแผนงานโรงเรียนอุปถัมภ์และการจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou)

  วันที่ 9 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วม ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสกธ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมกรมพินิจ 5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีอธิบดี กพน. ผู้แทน กพน. และผู้แทนปปส. ร่วมประชุมด้วย ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. กำหนดหลักการสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของแนวคิดโรงเรียนอุปถัมภ์เพื่อระบุขอบเขตและโครงการเพื่อการวางแผนงานและความร่วมมือที่สอดรับตามภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เบื้องต้นกำหนดเค้าโครงให้มีเป้าหมายหลักคือการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสร้างความเข้มแข็งผ่านกลไกและกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงในช่วงวัยประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น) 2. การรวบรวมข้อมูลจากภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปปส. หรือกระทรวงศึกษาธิการ ว่าปัจจุบันมีแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอย่างไรบ้าง รวมถึงสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อการกำหนดกรอบการส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะรับผิดชอบยกร่างกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ รวมถึงวางแผนเตรียมการจัดทำบันทึกความร่วมมือ…

สกธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง

  วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานงานกิจการยุติธรรม ได้รับมอบหมายเป็นประธานโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง โดยเวลา 16.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ.ตรัง ในเรื่องการให้บริการประชาชนของ สยจ.ตรัง ตามผังงานการให้บริการแบบใหม่ ตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ สยจ. ตรัง ได้มีความพร้อมและมีการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปโดยเรียบร้อย และพร้อมพัฒนาในส่วนที่ต้องมีการพัฒนา วันที่ 8 มีนาคม 2561 วันที่สองของโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง โดยมีประเด็นในการประชุมนำเสนอและตรวจเยี่ยม ศยช. ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.30 นาฬิกา เป็นการประชุมร่วมกันของสำนักงานยุติธรรมกลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งประกอบด้วย สยจ.กระบี่ สยจ.ตรัง สยจ.ชุมพร สยจ.นครศรีธรรมราช สยจ.พังงา สยจ.พัทลุง สยจ.ภูเก็ต สยจ.ระนอง และ สยจ.…

การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ: การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ

  วันที่ 9 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ: การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ) การสัมมนาในวันนี้เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ” และ “การสร้างข้อเสนอคุณค่าต่อผู้รับบริการ (Value Proposition Statement) โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์องค์กรเกี่ยวกับ – เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic target) – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Core Competency/Key Resource & Asset) ที่มีผลต่อการทำงาน – ข้อเสนอคุณค่า (Proposition) ค้นหาเป้าหมายในระยะเวลา 20 ปีของ สกธ.…