หารือ MOU การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผอ.สกธ.มอบหมายให้นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และ สชจ. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ (MOU) ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขาได้กำหนดการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สโมสรตำรวจ 2. ในที่ประชุมฯ ให้แต่ละกรม เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น ดำเนินการพิจารณาประเด็นความร่วมมือ และผลการให้ร่วมมือที่ประชาชนจะได้รับบริการจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มเติมลงในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลประเด็นเพิ่มเติม รูปแบบนิทรรศการในการจัดงานพิธี (MOU) จะมีการหารืออีกครั้งในวันศุกร์ที่ 18…

ยธ.อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจาก 9 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันแรกการอบรม วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรค์ นายประทีป ศิลปเทศ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ กล่าวรายงาน สรุปการบรรยายช่วงเช้า หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชนพลังประชาชน” สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน…