Workshop ขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กนป.สัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นวันที่ 2 ของการสัมนา โดยมีการบรรยาย การเสวนา และการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันอาชญากรรม แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การนำเสนอนวัตกรรมในการป้องกันอาชญากรรม “ศูนย์ข้อมูลอาวุธปืนและการตรวจเปรียบเทียบกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ” โดย พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นำเสนอระบบการจัดเก็บหลักฐานข้อมูลอาวุธปืนของศูนย์ข้อมูลอาวุธปืน ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลวัตถุพยานที่ได้จากที่เกิดเหตุ การยิงปืนเพื่อเก็บลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุน และการเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบเปรียบเทียบในภายหลัง และยังมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อการตรวจพิสูจน์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วงที่ 2 การนำเสนอ ผลการศึกษาโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่อง โดย นางสาวพรนภา หล้าสอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล พบว่าการแก้ปัญหาอาชญากรรมควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเฝ้าระวัง และเจ้าหน้าที่ในการเตือนภัย และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการดำเนินงาน ช่วงที่ 3 การเสวนาในหัวข้อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม : ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)…

การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ Toyota Motor Corporation

  ในวันที่ 7 มิ.ย. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม ยธส.9 ศึกษาดูงานด้านการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ Toyota Motor Corporation สำนักงานใหญ่เมือง Aichi และเยี่ยมชมการผลิตรถยนต์โรงงาน Takaoka ซึ่งเป็น 1 ในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังผลิต 1,400 คัน/วัน จากทั้งหมด 11 โรงงานของเมืองนี้ Toyota เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์มีฐานการผลิตในหลายประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 3 แสนคน ภายใต้แนวทางการทำงานเดียวกันด้วย “วิถีแห่งโตโยต้า” (Toyota Way) แนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2001 โดยเริ่มจากการปรับปรุงการผลิตในสายงานการผลิตรถยนต์ที่มุ่งเน้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แบ่งออกเป็น 2 เสาหลัก คือ 1.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement) หมายถึงการปรับปรุงพัฒนางานด้วยความคิดที่ไม่หยุดนิ่งกับงานในปัจจุบันและค้นหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ และการทุ่มเทความพยายามในการทำงาน 2.การเคารพนับถือ(Respect for People) จากความเชื่อที่ว่า ความสำเร็จในองค์กรนั้นมาจากการสร้างสรรค์ของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกมา และจะยิ่งมีพลังมากขึ้น เมื่อรวมตัวกันขึ้นมาเป็นทีมที่เข้มแข็ง…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

  การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 10 จังหวัด ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและมอบนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรมกับยุติธรรมจังหวัดทั้ง 10 จังหวัด ซึ่งสรุปประเด็นของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1. สยจ. ศรีสะเกษ – มีประชากรในพื้นที่เป็นประชากรแฝงหลายชนเผ่า ดังนี้…

ขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยการเสวนาแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ การเสวนาช่วงที่ 1 หัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม  และแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในต่างประเทศ : การนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย มีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำเสนอแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในต่างประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยี และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม โดยการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมและต่อยอดอย่างยั่งยืน การเสวนาในช่วงที่ 2 หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม : ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับชุมชน นายนิพนธ์…