ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 8 จ.อุทัยธานี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับมอบหมายเข้าร่วม “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 8”

โดยมีกิจกรรม ดังนี้​
มีการจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้กับประชาชน เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึง และทราบถึงความรู้กฎหมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

มีการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี จากทีมทนายความ จากทาง สยจ.อุทัยธานี โดยคดีความที่ประชาชนเข้ามาปรึกษาพบว่า เป็นคดีเกี่ยวกับการค้างชำระค่างวดรถยนต์ และ การเช่าชื้อรถยนต์ ประเด็นปัญหาเกิดจากการไม่รู้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองของตนเอง

ยธ.ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง : ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สัญจรครั้งที่ 2

วันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมด้วยนางพฤฒิพร เนติโพธิ์ อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้การต้อนรับนายธานินทร์ ผะเอม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความมั่นคง และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในโอกาสการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง : ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สัญจรครั้งที่ 2) โดยการประชุมครั้งนี้ ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบด้านการวิจัย อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด

โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอทิศทาง/เป้าหมายการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม อาทิ ประเด็นการวิจัยต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา และการผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ประเด็นจากที่ประชุม วช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านความมั่นคง : ด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป