หารือร่างแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม (JA1) โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ 1. รายงานความคืบหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม แจ้งจำนวนโรงเรียนอุปถัมภ์ของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 873 โรงเรียน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบ 10 หน่วยงาน 2. การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นำเสนอ (ร่าง)แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความป็นมาและสาระสำคัญของโครงการ ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 4 ภาคผนวก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบเนื้อหาในการดำเนินงาน 4 กรอบ…