การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561

 

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ตามที่นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในที่ประชุม

ในการนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์บริการร่วมฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ และสภาทนายความ

สรุปมติที่ประชุมดังนี้
1. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หารือนอกรอบอีกครั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลคดีให้สอดคล้องกัน
2. เห็นชอบให้รวมเจ้าหนี้รายอื่นในพื้นที่จ.ชัยภูมิ เข้าสู่ฐานข้อมูล
3. ควรมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่ลูกหนี้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีกับเจ้าหนี้
4. การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกหนี้ต้องกำหนดเป็นเชิงนโยบาย
5. กำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง