ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ระหว่าง 8 กระทรวง

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 ณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง 8 หน่วยงานได้แก่กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้ลงนามซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละกระทรวงเป็นสักขีพยาน

ด้วยประชาชนทุกคนในประเทศ มีความเสมอภาคกันที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคม ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ประชาชนจึงควรได้รับการช่วยเหลือ ดูแล เพื่อให้สามารถเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐในด้านต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด และประชาชนผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหายและเหลือจากการกระทำความผิดทางอาญา

ทั้งนี้การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สามารถบรรลุผลได้ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการความร่วมมือให้มีความพร้อมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน