หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.61 ผอ.นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผอ.สพก. นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การฝึกทักษะการป้องกันตัว พัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ช่วงเช้า – พิธีเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ผอ.สพก. ได้ส่งมอบผู้เข้ารับการอบรมให้คณะครูฝึก และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และขอให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ช่วงบ่าย – กิจกรรมการฝึกทักษะการป้องกันตัว ได้แก่ การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การใช้มีด และการใช้ปืน

ช่วงค่ำ – กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี โดยการใช้เกมที่สนุกสนานและเสริมสร้างความรู้ ทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีม

โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะ