พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าห้องวิวิธกิจกรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 9 จ.ยโสธร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เป็นประธานเปิด “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 9” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ ธาตุก่องข้าวน้อย ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช (รองผอ.สกธ.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยภายในงานได้มีกิจกรรม ดังนี้​ – การบรรยายจากวิทยากร โดย กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทุนยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส ในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” – การแสดงจากศูนย์อำนวยการประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ชุด “ผณินทรออนซอนอีสาน” จ.ยโสธร – นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม…

สกธ. เข้าชี้แจงบประมาณ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา3 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รอง ผอ.สกธ.(ท่านรองนันทรัศมิ์) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สกธ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงบประมาณ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 152.928 ล้านบาท แบ่งเป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ 40.95 ล้านบาท แผนงานพื้นฐาน 57.07 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการ 54.91 ล้านบาท แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ วงเงินงบประมาณ 1,176.363 ล้านบาท มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ จำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายแผนงานบูรณาการ คือพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความเป็นธรรม และลดความเหลี่อมล้ำในสังคม แบ่งเป็น 4…

สคบ.ร่วมหารือแนวทางการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล และเข้าร่วมเป็นเครือข่าย DXC

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นายสายชล ยังรอด ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม ต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผอ.สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะ และได้นำเสนอระบบ DXC และร่วมหารือแนวทางการใช้ข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล โดยในเบื้องต้น ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะขอเข้าร่วมเป็นเครือข่าย DXC และมีความต้องการใช้ข้อมูลประวัติการกระทำผิดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนธุรกิจขายตรง และฐานข้อมูลทะเบียนรถยนต์ รวมทั้งยินดีให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ร้องทุกข์ในลักษณะ Web Service

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสารสนเทศกับนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกธ. 20 ปี : การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 -17.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสารสนเทศกับนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกธ. 20 ปี : การขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ได้เน้นให้บุคลากร สกธ. ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย อันหมายถึง ระบบราชการ 4.0 ที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เน้นกระบวนการ แต่เน้นให้คิดว่า “จะทำอย่างไรให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตอบสนองกับประชาชนมากที่สุด สมกับเป็นระบบราชการ 4.0” โดยมี จนท. สกธ. ผู้แทนเครือข่าย ก.พ.ร. ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม และกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมสังเกตการณ์ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การยกระดับภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างนวัตกรรม สาระสำคัญของโครงการสัมมนาฯ…

การประชุมจัดเตรียมกรอบงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

วันที่ 20 ก.ค.2561 เวลา 10.00 น. รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมกรอบงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุม JA2 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ และ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญของการประชุม ศาลจังหวัดที่เปิดทำการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวน 7 แห่งดังนี้ 1.ศาลจังหวัดเวียงสระ 2.ศาลจังหวัดหัวหิน 3.ศาลจังหวัดพิมาย 4.ศาลจังหวัดฮอด 5.ศาลจังหวัดเชียงคำ 6.ศาลจังหวัดชุมแพ 7.ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี งบบุคลากรที่ กบค. คป. และ รท. เสนอผ่านการพิจารณาจาก กพยช. แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในส่วนงบครุภัณฑ์และงบดำเนินงานนั้น เป็นงบประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการรองรับการจัดตั้งศาล ซึ่งหน่วยงานคำนวณจากปริมาณคดีของศาลจังหวัดและภาระงาน (ขนาดไซส์ S)…