รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า) ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู กับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพร คุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, นายชัชวาล ขันสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้แทนจากเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้กฎหมาย สร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมรถเคลื่อนที่ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก ภายในงานได้มีการเล่นเกมส์จับผิดภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อในการเรียนรู้กฎหมายจากทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ พร้อมทั้งร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัล แจกแผ่นพับของหน่วยงาน และ Infographic ของสำนักงานกิจการยุติธรรม การสแกน QR Code Infographic Online พร้อมทั้งการเปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ฟรี) (ช่วงบ่าย) รถให้ความรู้ได้เคลื่อนที่มายังบริเวณถนนคนเดินหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพร คุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, นายชัชวาล ขันสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู, นายไพฑูรย์ วิเศษศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,…

ประชุมอนุฯ การปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 คน และผอ.สกธ. รองผอ.สกธ.(นางศิวากร คูรัตนเวช) และผอ.กนป.เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติการประชุมที่สำคัญ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พัฒนารายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

■ทบทวนข้อมูลการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวในต่างประเทศที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการทั้งชั้นก่อนการพิจารณาของศาล (Pre-trial stage) ชั้นการพิจารณาและพิพากษาของศาล (Trial and sentencing stage) และชั้นหลังจากมีคำพิพากษาของศาล (Post-trail stage) รวมถึงการใช้มาตรการแทนการควบคุมตัวกับเด็กและเยาวชน

■ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศเกี่ยวกับการนำมาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวมาใช้ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ

■ศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมในต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการแทนการควบคุมตัวฯ ที่มีประสิทธิภาพ

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวพิษณุโลก ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายอำเภอพรหมพิราม มาเยี่มมชมรถเคลื่อนที่ และเข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และ ได้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 168 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 20.30 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังตลาดนัดไดโนเสาร์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลกพร้อมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยิ่งยง ยอดบัวงาม ศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิงและสอดแทรกความรู้กฎหมาย และ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 106 ราย…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

เช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวอุตรดิถถ์ ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดน้ำริดเหนือ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้ามาขอรับการ จำนวน 18 ราย ปรึกษากฎหมาย จำนวน 14 ราย หนี้นอกระบบ 2 ราย ขายฝาก 2 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 19.00 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังจังหวัดพิษณุโลกพร้อม รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ณ วัดร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษุโลก โดยมี นายเจริญ…

สกธ.ร่วมพิจารณาโครงการที่ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 ส.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของ สกธ. ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นเลขานุการ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการที่ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สถาบัน/กอง/กลุ่มงาน ได้จัดส่งขอบเขตการจ้างงาน (TOR) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 1) กนป. จำนวน 4 โครงการ 2) สวพ. จำนวน 2 โครงการ 3) กยธ. จำนวน 1 โครงการ 4) สทก. จำนวน 2 โครงการ…

ยธ.ร่วมหารือ action plan โรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 มีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้ ๑. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน หรือ action plan ในภาพรวมตามที่ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร กำหนด โดย สกธ. จะจัดทำแบบฟอร์มแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรูปแบบเดียวกัน ตามแนวทางการดำเนินโครงการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การประสานงานและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ การแยกแยะสภาพปัญหาภายในโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดสื่อ / กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือความเสี่ยงของนักเรียน ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลภายหลังการดำเนินกิจกรรม ๒. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องกำหนดจำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน…

สกธ.ลงนาม mou เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายรักษเกชา แฉ่ฉาย) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นสมาชิกของเครือข่าย DXC ในลำดับที่ 24 ในการเข้าร่วมเครือข่ายครั้งนี้ จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานศูนย์ DXC กรอบที่ 1 : Connected) ต่อมาได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 โดย รอง ผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการโครงการภายใต้กรอบแนวทางการจัดทำงบบูรณาการ แผนงานบูรณาการ การปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 โดย ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม…