การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16


ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” โดยท่านได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หากมีกระบวนการดำเนินงานที่ดีจะสามารถช่วยให้ประชาชนและสังคมเกิดความผาสุก และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ทั้งนี้พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และนิทรรศการของ สกธ. โครงการชื่นใจ… เด็กไทยรู้กฎหมาย (โรงเรียนอุปถัมภ์) โดยท่านได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น “บอกหนูหน่อย แบบอย่างในวัยเด็กของคุณคือใคร”

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการ และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางในการห้ามมิให้เปิดเผย หรือนำประวัติการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชน โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ โดยให้เสนอต่อ กพยช. เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการของการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมในกรณีทั่วไป โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำการศึกษาเพิ่มเติมถึงนิยามของคำว่า “ประวัติอาชญากรรม” วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลหน่วยงานที่ต้องจัดเก็บ แนวทางในการจัดเก็บ การลบหรือการทำลาย การปรับปรุงข้อมูลประวัติอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล 2. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการฯ มีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 15 วัน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ…