สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Social Expo 2018 (วันที่สอง)

วันนี้ 4 ส.ค.61 เวลา 09.00 – 19.00 น. สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Social Expo โดยนิทรรศการประกอบไปด้วย
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16
2. แนวทางการป้องกันอาชญากรรม
3. การสร้างการรับรู้กฎหมาย
4. โรงเรียนอุปถัมภ์ฯ
ได้รับความสนใจจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าชมนิทรรศการ และร่วมแลกเปลี่ยนรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆพอสรุปได้ดังนี้
1.เรื่องการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่มีหลักการและเนื้อหา รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสิทธิ และกฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไป
2.นอกจากจะเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อแล้ว หากสามารถคิดกระบวนการต้นแบบเพื่อให้สามารถเผยแพร่ต่อในชุมชน ครอบครัว จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3.การเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่นักเรียนในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ดี และควรปลูกฝังการนำความรู้ไปใช้โดยการเคารพสิทธิผู้อื่นไม่เอาเปรียบกัน
4.สกธ.เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ขาดอำนาจในการให้หน่วยงานอื่นดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีหน่วยงานที่เป็นอิสระหลายหน่วยงาน ช่องทางที่สำคัญคือควรเข้าถึงประชาชน และสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมคงความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ

สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงาน Thailand Social Expo 2018

วันที่ 3 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0” งาน Thailand Social Expo 2018 นี้ เป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และถือเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่แสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงกระทรวงยุติธรรม โดยภายหลังพิธีเปิดงาน ท่านผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ สกธ. ที่จัดขึ้นภายใต้ theme หลักที่ว่า “สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก” อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความยุติธรรม ของ รมว.ยธ. (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)…