การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ผ่านเครื่องมือ LEI

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (LEI) ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯโดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยการประชุมครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการประเมินการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองยุติธรรมฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบัญญัติกฎหมาย ด้านการนำกฎหมายไปบังคับใช้ ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงผลที่ได้รับจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยที่ประชุมนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ แล้ว ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (CIO) และ จนท. สทก. เข้าร่วมประชุม โดยมีการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 1.โครงการเพิ่มสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ของสำนักงาน ป.ป.ส. 2.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์กรมคุมประพฤติ ชุดใหม่ 3.โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ระยะ มติที่ประชุม  -โครงการของสำนักงาน ป.ป.ส. เห็นชอบ -โครงการของกรมคุมประพฤติ ให้ไปเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการ และจัดทำเป็นมาตรฐานให้เป็นภาพรวมของกระทรวง พร้อมจัดตั้งคณะทำงาน. E-Learning โดยมอบหมาย IT สป.ยธ. ดำเนินการ -โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้จัดทำรายละเอียด Flowchart และ คุณสมบัติ…