การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. กนป. ได้จัดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา โดยมี นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยในช่วงแรก เป็นการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ และ ดร.วรพจน์ ปานรอด จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปประเด็นสำคัญจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาการติดตามคดีและปัญหาระบบเยียวยา ปัญากรณีนักโทษปล่อยตัวแล้วถูกอายัติในคดีอื่นต่อ กรณีหมายจับฉุกเฉินไม่มีระบบฐานข้อมูล ทำให้เป็นปัญหาประชาชนถูกกักตัวที่ด่านทั้งที่หมายถอนไปแล้ว กรณีเยียวยาผู้ถูกควบคุม ไม่มีข้อมูลว่าได้ประกันช่วงไหนหรือควบคุมจริงกี่วัน หรือไม่สามารถตรวจสอบสถานะคดีได้เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ วิทยากรยังได้นำเสนอระบบฐานข้อมูลที่เป็นโมเดลต้นแบบ ซึ่งเคยได้มีการทดลองใช้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และพบว่ายังมีข้อจำกัดในส่วนของกระบวนการทำงาน ส่วนรายงานผล การจัดการฐานข้อมูล และตัวผู้ใช้ ในที่ประชุมได้มีการซักถามประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ดังนี้ – ความคาดหวังสำคัญที่มีต่อระบบฐานข้อมูลในภาคใต้…

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สร้างคนเก่ง) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมผ่านการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการถอดบทเรียนที่สำคัญจากกรณีศึกษา ด้านที่ 2 การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ส่งเสริมคนดี) มุ่งเน้นการตระหนักรู้และกระตุ้นให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องตามค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสังคมในทุกมิติ ด้านที่…

หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

วันที่ 9 ส.ค. 2561 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ของการศึกษาดูงานหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม สพก.ได้นำผู้เข้ารับการอบรม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ช่วงเช้า เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการปัญหาอาชญากรรมของเมืองท่องเที่ยว” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เมืองพัทยาจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้ เมืองพัทยาได้มีการดำเนินการในหลายด้าน เช่น – การจัดจุดบริการช่วยเหลือรับแจ้งเหตุ เพื่อประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว – มีการแบ่งเขตรับผิดชอบ – การจัดการจราจรทางน้ำบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่า – การเฝ้าระวังพื้นที่ด้วย CCTV เป็นต้น ช่วงบ่าย เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สภ.เมืองพัทยา ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ” โดยมีวิทยากรจากตำรวจท่องเที่ยว และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเมืองพัทยา ร่วมบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยา รูปแบบการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้รับฟังเคสตัวอย่างอาชญากรรม เช่น การ Skimming เพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิต…

Thailand Research Expo 2018

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมโดยมี สกธ. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ได้นำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมร่วมนำเสนอ ทั้งภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ภาคการประชุม เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบังคับคดี : โครงการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบังคับคดี) โดย นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้นำเสนองานวิจัย กรมราชทัณฑ์…

หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

วันที่ 8 ส.ค. 2561 ผอ.นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

หัวข้อ “สถานีตำรวจล้ำสมัย” ณ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ซึ่งเป็นสถานีตำรวจต้นแบบ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบบูรณาการของ สกธ. ปีงบประมาณ 2560 โดยมี พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้วให้การต้อนรับ

ปัจจุบัน สภ.บางแก้วแห่งนี้ ถือป็นสถานีตำรวจล้ำสมัย 1 ใน 3 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ทั้งในด้านการปรับระบบการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ การจัดตั้งศูนย์บริการแบบ One stop service ระบบ E-Office

รวมไปถึงการพัฒนางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เช่น การใช้โดรนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม การวางระบบ CCTV และระบบ GPS Tracking โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลมายังห้องปฏิบัติการ เป็นต้น