การจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562 – 2566 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย ท่านผู้บริหารได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ มีเนื้อหาสรุป ได้ดังนี้ 1. การแก้ปัญหารถยนต์ ของ สยจ. โดยใช้เงิน สกย.สำนักงานกองทุนยุติธรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาน 2561 2. มาตรฐานงาน สยจ. และส่วนกลาง ควรให้มีการกำหนดมาตรฐานงานชัดเจน โดยมาตรฐานงานไม่จำเป็นต้องกำหนดโดย สป. แต่อาจเป็นส่วนงานอื่น เช่น คลีนิกยุติธรรม กำหนดโดย คคส. เป็นต้น 3. จนท.สยจ.ต้องทำงานได้หลายหน้าที่ หลายบทบาท สามารถทำงานแทนกันได้ 4. การส่งต่อนโยบายไปยัง สยจ. และศยช.ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความเชื่อมั่นหน่วยงานระดับพื้นที่ โดย สยจ.เป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยตรง…

การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนารายบุคคล ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 9.00 น. ณ รร. เซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ผอ.สกธ. ได้มอบหมายนางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนารายบุคคล ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ช่วงเช้า : ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และร่วมกำหนดกลยุทธ์ตามแนวทาง SWOT Matrix และระดมสมองเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่วงบ่าย : ที่ประชุมร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ข้าราชการในสายงานนักวิชาการยุติธรรม ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการทำแผน IDP นอกจากจะใช้เป็นแผนพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการในสายงานอื่นๆ ได้ต่อไป

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16

วันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 9.00 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ในบริบทประเทศไทย ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน สาระสำคัญในการประชุม รับทราบผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ประกอบด้วย 23 ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า – มี 22 ตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว – ส่วนตัวชี้วัดที่ 16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่าการตัดสินใจนั้น มีความครอบคลุมและตอบสนอง จำแนกตามเพศ อายุ ความบกพร่อง และกลุ่มประชากร ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุม เสนอให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานศูนย์บริการประชาชน ส่วนงานรับฟังความคิดเห็น สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี น่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้…