สกธ.ลงนาม mou เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายรักษเกชา แฉ่ฉาย) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นสมาชิกของเครือข่าย DXC ในลำดับที่ 24 ในการเข้าร่วมเครือข่ายครั้งนี้ จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานศูนย์ DXC กรอบที่ 1 : Connected) ต่อมาได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 โดย รอง ผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการโครงการภายใต้กรอบแนวทางการจัดทำงบบูรณาการ แผนงานบูรณาการ การปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 โดย ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม…

Kick Off โครงการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย Kick Off โครงการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน : สร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ กฎหมายและงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด กิจกรรม : รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ…คนไทยรู้กฎหมาย”  โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม นำโดยนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ช่วงเช้า เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ตลาดเทศบาลหนึ่ง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย และ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ตลาดนัดถนนคนเดินบ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย พิธีเปิดโครงการ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ปีพ.ศ.2560-2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 09.00น. สทก.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ปีพ.ศ.2560-2561 โดยมี นายสายชล ยังรอด (ผอ.สทก.) เป็นประธานการประชุม โดยเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนารายงานสถานการณ์อาชญากรรมฯ White Paper on Crime & Justice 2017 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะในการพัฒนารายงานฯโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา เห็นว่า -รูปแบบการจัดทำสถิติของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดเก็บฐานความผิดแตกต่างกัน ทำให้การเปรียบเทียบทางสถิติไม่ชัดเจน -ควรมีการเขียนรายงานฯวิเคราะห์เรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชน -การจัดทำสถิติข้อมูลควรคิดเป็นปีพ.ศ.ตามแบบสากลไม่ใช่ปีงบประมาณ -ควรคำนึงถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ผลการบังคับใช้กฎหมายใหม่ และมาตรการสมัยใหม่มีกฎหมายจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไร เช่น ภาคใต้ไม่ควรมุ่งแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ควรวิเคราะห์ไปถึงเรื่องการแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญว่ามาจากเรื่องของความเกลียดชัง การแบ่งแยกด้านชาติพันธุ์หรือสีผิวหรือไม่ -ควรมีบทวิเคราะห์อาชญากรรมใหม่ๆ เช่น Cyber crime เป็นต้น และจัดประเภทอาชญากรรมแบ่งกลุ่มให้มีความชัดเจน 2. ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ -ตำรวจ เห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์และจัดทำรายงานฯด้านอาชญากรรมพิเศษประเด็นสำคัญที่มีการรับแจ้งความเพิ่มมากขึ้น เช่น การพนันบอล ปัญหายาเสพติด Cyber Crime และวิเคราะห์ถึงการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวเพิ่มขึ้นจะดำเนินการได้อย่างไร -อัยการ…

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. กนป.ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 โดยมีรอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ 2561 ในไตรมาสที่ 3 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน 20 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 61) คิดเป็นร้อยละ 32.36 ของทั้งแผนงานบูรณาการฯ และเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 35.02 (ที่มา : ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ/ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแผนงาน ในระบบ BB EvMIS ของสำนักงบประมาณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม…

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 11” ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครศรีธรรมราช ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงเช้า เวลา 9.00 น. มีการเข้าตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องของ 1.การรับเรื่องร้องเรียน 2.ระบบงานกองทุนยุติธรรม ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. เดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดย ภายในงานประชาชนให้ความสนใจบริการงานยุติธรรม ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นอย่างมาก และได้เข้ารับบริการปรึกษาปัญหากฎหมาย โดย สยจ.มีเจ้าหน้าที่ค่อยให้ความรู้ และรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.การขอคืนบุตร จากพ่อแม่ฝ่ายหญิง โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส…