รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวพิษณุโลก ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายอำเภอพรหมพิราม มาเยี่มมชมรถเคลื่อนที่ และเข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และ ได้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 168 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 20.30 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังตลาดนัดไดโนเสาร์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลกพร้อมรถให้ความรู้เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยิ่งยง ยอดบัวงาม ศิลปินมาร่วมให้ความบันเทิงและสอดแทรกความรู้กฎหมาย และ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 106 ราย…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

เช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำรถเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวอุตรดิถถ์ ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดน้ำริดเหนือ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเล่นเกมส์จับผิดภาพกฎหมาย ภายในงานมีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรถให้ความรู้เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้ามาขอรับการ จำนวน 18 ราย ปรึกษากฎหมาย จำนวน 14 ราย หนี้นอกระบบ 2 ราย ขายฝาก 2 ราย จากนั้นช่วงบ่าย เวลา 16.00 – 19.00 น. ทีมงานได้เคลื่อนทัพไปยังจังหวัดพิษณุโลกพร้อม รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ณ วัดร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ความรู้กฎหมายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษุโลก โดยมี นายเจริญ…

สกธ.ร่วมพิจารณาโครงการที่ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 ส.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของ สกธ. ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นเลขานุการ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการที่ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สถาบัน/กอง/กลุ่มงาน ได้จัดส่งขอบเขตการจ้างงาน (TOR) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 1) กนป. จำนวน 4 โครงการ 2) สวพ. จำนวน 2 โครงการ 3) กยธ. จำนวน 1 โครงการ 4) สทก. จำนวน 2 โครงการ…

ยธ.ร่วมหารือ action plan โรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 มีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้ ๑. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน หรือ action plan ในภาพรวมตามที่ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร กำหนด โดย สกธ. จะจัดทำแบบฟอร์มแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรูปแบบเดียวกัน ตามแนวทางการดำเนินโครงการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การประสานงานและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ การแยกแยะสภาพปัญหาภายในโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดสื่อ / กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือความเสี่ยงของนักเรียน ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลภายหลังการดำเนินกิจกรรม ๒. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องกำหนดจำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน…