รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ช่วงเช้า) ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู กับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพร คุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, นายชัชวาล ขันสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้แทนจากเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้กฎหมาย สร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมรถเคลื่อนที่ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก ภายในงานได้มีการเล่นเกมส์จับผิดภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อในการเรียนรู้กฎหมายจากทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ พร้อมทั้งร่วมสนุกตอบคำถามรับของรางวัล แจกแผ่นพับของหน่วยงาน และ Infographic ของสำนักงานกิจการยุติธรรม การสแกน QR Code Infographic Online พร้อมทั้งการเปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ฟรี) (ช่วงบ่าย) รถให้ความรู้ได้เคลื่อนที่มายังบริเวณถนนคนเดินหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพร คุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, นายชัชวาล ขันสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู, นายไพฑูรย์ วิเศษศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,…

ประชุมอนุฯ การปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 คน และผอ.สกธ. รองผอ.สกธ.(นางศิวากร คูรัตนเวช) และผอ.กนป.เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติการประชุมที่สำคัญ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พัฒนารายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

■ทบทวนข้อมูลการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวในต่างประเทศที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการทั้งชั้นก่อนการพิจารณาของศาล (Pre-trial stage) ชั้นการพิจารณาและพิพากษาของศาล (Trial and sentencing stage) และชั้นหลังจากมีคำพิพากษาของศาล (Post-trail stage) รวมถึงการใช้มาตรการแทนการควบคุมตัวกับเด็กและเยาวชน

■ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศเกี่ยวกับการนำมาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวมาใช้ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ

■ศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมในต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการแทนการควบคุมตัวฯ ที่มีประสิทธิภาพ