(ร่าง) ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรมเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e – bidding)

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ภายในวงเงินงบประมาณ ๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา