ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 17 ก.ย.61 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4/2561 โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ เพื่อทราบ 1. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่สามารถดำเนินการจากระบบ DXC จำนวน 9 ตัวชี้วัด จาก 21 ตัวชีวัด โดยสามารถดำเนินการในปี 2562 ได้ 2 ตัวชี้วัด คือ A1 + A2 ส่วนอีก 7 ตัวชี้วัด จะดำเนินการพัฒนาปีงบประมาณ 2563 2. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม – การขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC ด้าน…

ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 ณ จังหวัดเลย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเลย เปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 โดยมี นายสายชล ยังรอด (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก.) และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ – มีการบรรยายพิเศษของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนยุติธรรม และ DSI(ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้) มาประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ และภารกิจ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกระบวนการยุติธรรม – มีบริการนวดแผนไทย เพ้นเล็บ ตัดผมฟรี โดยผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมการมีงานทำ – มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมจัดแสดงสินค้าพื้นเมือง – มีการขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากประชาชน…

“ทิศทางของกระบวนการยุติธรรม” ในการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 17

วันที่ 12 ก.ย. 61 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้รับมอบหมายจาก ปยธ. ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากร และดำเนินการอภิปรายหัวข้อ “ทิศทางของกระบวนการยุติธรรม” ในการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 17 โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ศาสตราจารย์เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และพลตำรวจเอก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรอภิปรายร่วม ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดย ผอ.สกธ. ได้อภิปรายให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 158 คน ได้รับทราบถึงทิศทางของกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง สกธ. ได้ดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย – การบูรณาการความร่วมมือ เรื่องงบประมาณบูรณาการฯ…