การประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต

วันที่ 24 ก.ย. 2561 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน “การประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต” ณ ห้องประชุม ยธ.1 ชั้น 9 โดยเป็นการหารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของ กสม. และการดำเนินการของ ยธ. เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และ ผอ.สวพ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายงานสถานการณ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการลงโทษและการบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย และข้อเสนอแนะอันเป็นรายงานที่จัดทำโดย ยธ. และเสนอต่อ นรม. รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นข้อเสนอของ กสม. แบ่งเป็นข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 และข้อเสนอที่ ยธ. มีไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว โดย ยธ.…

การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งทุนการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 19 ก.ย. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งทุนการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานแหล่งทุนการวิจัยในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 และประเด็นการวิจัยสำคัญที่ควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่หน่วยงานแหล่งทุนการวิจัย เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรมีการนำประเด็น/หัวข้อการวิจัยสำคัญเป็นเป้าหมายในการทำวิจัย พร้อมทั้งกำหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการโครงการวิจัย และให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมทำวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการ พร้อมขยายผลไปสู่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้การวิจัยที่ครอบคลุมในหลายมิติ ซึ่งควรเป็นงานวิจัยในรูปแบบ Action research โดยสามารถนำไปสู่การ Imprement เพื่อการพัฒนากระบวนยุติธรรมในภาพรวมได้ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานแหล่งทุนวิจัยพร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนงบประมาณ องค์ความรู้ และบุคลากรด้านการวิจัยสำหรับกระทรวงยุติธรรมต่อไปด้วย