การจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.)

  วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม JA2 นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) พร้อมด้วย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีการหารือในการดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์ DXC สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ กำหนดการทำ Overview ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่…

16 ปี สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม ครบรอบปีที่ 16 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกธ. ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต คน สกธ. วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ดังนี้

– ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมประธานในพิธี และการปาฐกถาธรรม หัวข้อ “ปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ ทุจริต คน สกธ.” โดยพระมหาวรวุฒิ ชิตธมโม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (วัดสร้อยทองพระอารามหลวง)
– ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. OJA TED Talk โดยผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร

การจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.)

วันที่ 25/09/2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม JA1 นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการหารือในการดำเนินการตามมติที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปเด็นสำคัญ ดังนี้ (Small Pink Diamond) กำหนดการทำ Work Shop ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1 นำร่องให้กลุ่มพฤตินิสัย, สป.ยธ. และ.สกธ แผนการดำเนินการ จัด Workshop ประมาณ 3 วัน โดย สพร. เป็นวิทยากร ให้ความรู้ กำหนดจัดในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดการอบรม…

การประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนงานสำคัญต่างๆ ประจำปี 2561 ได้แก่ แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การปรับปรุงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการประนอมข้อพิพาท)

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยท่านรองฯ นันทรัศมิ์ เทพดลไชย (CIO) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ และท่านวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการด้วย โดยการประชุมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ 1. ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประกอบด้วย 1.1 ผลการสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเดิมของ สกธ. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงระบบเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1.2 สทก. พัฒนาระบบ E-slip ให้กับ สล. แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบและประกาศใช้ต่อไป 1.3 รายงานผลการศึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการที่นำไปเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ และ สทก. พัฒนาเอง…