ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 10 ต.ค.2561 เวลา 10.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุป 2 เรื่อง ดังนี้ 1. กรอบการวิจัย สกธ กับ TIJ จะดำเนินการพัฒนาชุดโครงการวิจัย ตามกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ TIJ ด้วย โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ –  เด็กและเยาวชน –  การกระทำผิดซ้ำ –  non-custodial โดยมีกรอบงบประมาณสนับสนุนประมาณ 9.5 ล้านบาท โดยในส่วนของ สกธ. จะดำเนินการทบทวนงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น (Meta Analysis) รวมถึงรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สกธ. กับ TIJ ต่อไปด้วย…