ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะราคา SYS OJA62 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 นั้น ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,130,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน   สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่  12   ตุลาคม  พ.ศ. 2561   วัลลภ นาคบัว…

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการ กระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. คณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดของหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม เพื่อการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1️. การกำหนดชุดข้อมูลของผู้กระทำผิดเพื่อการจัดเก็บ แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ชุดข้อมูลพื้นฐาน และ 2) ชุดข้อมูลจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด
2️. การจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดนิยามรวมถึงวิธีการในการเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดตามชุดข้อมูลข้อ 1.
3️. การจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดให้อยู่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสามารถรายงานได้ในรูปแบบสถิติ

สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework(DGF)

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.สกธ. (CIO) นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย เป็นผู้เปิดการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมของ สกธ. ประกอบด้วย ผอ.สทก. , ผอ.กพร. ผู้แทน กนป. เจ้าหน้าที่ สทก. และผู้แทนจากหน่วยงานในเครือข่าย DXC จำนวน 24 หน่วยงาน การอบรมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงภาพรวมในการดำเนินการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ สพร. ได้ยกร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูล Data Governance Framework(DGF) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะฝึกการปฏิบัติ จัดทำแนวทางบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล และมีองค์ความรู้ประกอบการ Workshop…