พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ และนายวัฒนากร สั้นนุ้ย

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้นำเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารทั้งรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

  วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยสรุปประเด็น ดังนี้ 1. สกธ.โดย สชจ. จะต้องรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะให้บริการผ่านตู้ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการติดตั้งตู้ Kiosk ให้ชัดเจน เพื่อ สพร. จะได้ดำเนินการจัดทำระบบพร้อมติดตั้งต่อไป 2. สชจ.จะหารือกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ของ สป. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำมาเข้าสู่ระบบตู้ kiosk ในเบื้องต้น และจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการติดตั้งตู้ Kiosk…