ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการถติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม   เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการถติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ————————————– ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการถติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งสองล้านปวง   ประกาศ ณ วันที่   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                            …

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 1-5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” การประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 แห่ง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเนื้อหาสาระ ตามกำหนดการ ดังนี้ เวลา 09.00 – 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” กระทรวงยุติธรรม มีแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นส่วนราชการในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด -โดยกำหนดกรอบการขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในด้านของภารกิจพื้นฐาน (Function Base) ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ โดยเน้นการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) รวมทั้งภารกิจของพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค…