ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะราคาพัฒนาระบบ 2562   ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏว่า บริษัท ไทยโซลูชั่น อินทิเกรเตด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่  ๓๐   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑     (นายวัลลภ…

พิธีเปิดโครงการ”ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ ประธานในพิธีพร้อมคณะเดินทางมาถึง ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งมีการแสดงชุดตอนรับ “น่านฟ้านันทบุรี” ของโรงเรียนนันทบุรี และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ได้มีนำเสนอผลงาน โดยประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ขึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์ดีเด่นที่มีการขับเคลื่อนตามภารกิจ คือ – ด้านการพัฒนาหมู่บ้านและสิ่งแวดล้อม – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย – ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม – ด้านการประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยระงับจ้อพิพาทสำเร็จ…