หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ร่วมบรรยายหลักสูตร ยธก.14

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.14 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดาได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารงานยุติธรรม ดังต่อไปนี้

1. การบริหารภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ของหลักการและวิธีการคิดของคนในองค์กร เป็นความยากลำบากสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องจัดการและบริหารให้ได้

2. การบริหารความหลากหลายของคนในองค์กร เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้คนในองค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะความหลากหลายจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน

3.การจัดการความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักและยอมรับถึงความแตกต่างของบุคลากรเพื่อจัดการบริหารพัฒนาบุคลากรให้แสดงความสามารถออกมาให้ได้ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

4. องค์กรยุคใหม่ต้องคำนึงถึงจริยธรรม และดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้เสมอ
โดยการดำเนินงานต่างๆ ของนักบริหารที่ดี ต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม และค่านิยมหลักสำหรับการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำหรับการบรรยายในโอกาสนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางของการบริหารด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป พร้อมทั้งยังเกิดความประทับใจในการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 อีกด้วย